תמונטיב - ייצור ושיווק תמונות יהדות לבית / לעסק * מכירה בסיטונאות ויחידים שדה חמד 26 ירושלים 050-3816520

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה),

 תשע"א-0202
בתוקף סמכותי לפי סעיף 01ו ו-73 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-0890( להלן – החוק),
בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך, שר המדע,
שר התרבות והספורט ושר האוצר, בהתייעצות עם הממונה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני
מתקין תקנות אלה:
1 .בתקנות אלה –
"אריזה מקורית" – חפץ וכל חומר שהוא המשמש את היצרן או היבואן, כעטיפה למוצר
שייצר או ייבא ושאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש במוצר;
"דמי ביטול" – כהגדרתם בסעיף 01ה)ד( לחוק;
"טובין" – טובין שהמחיר ששולם בעדם עולה על 02 שקלים חדשים.
2 .צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (0 )עד (3 )ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין
יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש;
החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם –
(0 )לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 0 עד 6 ו-07 לתוספת – בתוך 01 ימים
מיום שקיבל את הטובין; לגבי פרטים 0 עד 7 ,6 ו-07 לתוספת, פתיחת האריזה המקורית
כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין
לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין;
(0 )לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרט 3 לתוספת – מיום הרכישה ועד תום שני
ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה;
(7 )לרכישת שירות כאמור בפרט 9 ו-8 לתוספת – בתוך 01 ימים מיום עשיית ההסכם
ובלבד שהביטול ייעשה 01 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות;
(1 )לרכישת שירות כאמור בפרטים 02 עד 08 לתוספת – בתוך 01 ימים מיום עשיית
העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 07ג)ג( לחוק, לפי
המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה;
(0 )לרכישת טובין ושירותים כאמור בפרט 02 לתוספת – לרכישת טובין, בתוך 01 ימים
מיום שקיבל את הטובין ולרכישת שירות, בתוך 01 ימים מיום עשיית העסקה או מיום
מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 07ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל
במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה, ואולם בעסקה שאינה
עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 07ג לחוק, בתוך 01 ימים מיום עשיית העסקה ועד
יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות;
(6 )לרכישת טובין כאמור בפרט 00 – בתוך 01 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שטרם
נרשם על שם הצרכן על פי פקודת התעבורה ]נוסח חדש[ )להלן – פקודת התעבורה(;
(3 )לרכישת טובין כאמור בפרט 00 – מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי
מנוחה.
3( .א) ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 0 ,ישיב העוסק לצרכן, בניכוי דמי
הביטול כאמור בתקנה 0 ובכפוף לתקנות משנה )ב( עד )ה(, את מלוא התמורה ששילם או יבטל
את חיובו, ובלבד שהצרכן הציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע
העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה
ואמצעי התשלום.

* פורסמו ק"ת תשע"א מס' 6803 מיום 0202.8.01 עמ' 06.
תוקנו ק"ת תשע"א: מס' 6889 מיום 0200.0.9 עמ' 810 – תק' תשע"א-0200 ;תחילתן ביום 0200.7.01 .מס' 3206
מיום 0200.3.01 עמ' 0030 – תק' )מס' 0 )תשע"א-0200.
ק"ת תשע"ב מס' 3212 מיום 0200.02.00 עמ' 06 – תק' תשע"ב-0200.
הגדרות
ביטול עסקה
החזרת התמורה
תק' תשע"ב-2111
תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א-0202
נוסח מלא ומעודכן

nevo).doc ( עסקה ביטול תקנות\C:\Documents and Settings\liatk\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LIUK2NXP
)ב( נדרש הצרכן לרכוש טובין לצורך קבלת שירות, זכאי הצרכן להחזירם לעוסק אף אם
נעשה בהם שימוש ובלבד שלא נפגמו והעוסק ישיב לצרכן את כספו.
)ג( בוצעה בבית הצרכן התקנה של טובין המשמש למתן שירות, ישלם הצרכן לעוסק את
עלות ההתקנה בסכום שלא יעלה על 022 שקלים חדשים.
)ד( ביטל הצרכן עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 07ג לחוק, שהוחל בנתינתה, ישלם
הצרכן את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.
)ה( החזרת התמורה תתאפשר אצל העוסק שאצלו נרכש המוצר וכן בכל אחד מסניפי
העוסק או בנקודות המכירה של העוסק; הוראות אלה לא יחולו על זכיין של העוסק ובלבד
שהזכיין הציג, במקום בולט בעסקו הודעה על כך; בתקנת משנה זו, "זכיין" – בעל זכות שימוש
בשם העוסק תוך קיום מערכת עסקית חשבונאית נפרדת.
4( .א)החזרת התמורה, כאמור בתקנה 7 ,תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד
הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה באופן אופן שנעשה בו התשלום; היה
התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; היה התשלום בשיק – אם נפרע
השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; היה התשלום בכרטיס
אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק ישיב העוסק לצרכן את הסכום
שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה
וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב ובלבד שהיה
באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה
ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או
בשיק מזומן.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה )א(, החזרת התמורה, כאמור בתקנה 7 של עסקה
מתמשכת תהיה בכפוף לסעיף 07ד לחוק; נעשתה העסקה בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב
ואם זוכה חשבונו של העוסק, יודיע העוסק לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה
וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן בסכום החיוב, במועד החיוב העוקב
להודעת הביטול כאמור ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק
בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב
העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן; נעשתה העסקה באמצעות הרשאה לחיוב
חשבון וחויב חשבון הצרכן, יזכה העוסק את חשבון הצרכן בסכום החיוב.
5( .א)ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 0 ,רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי
ביטול בשיעור של %0 ממחיר הטובין או מערך השירות או 022 שקלים חדשים לפי הנמוך
מביניהם.
)ב( נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או
גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת
כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.
6( .א( זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי –
)0 )ריהוט שהורכב בבית הצרכן;
)0 )טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות;
)7 )טובין שעל פי דין אין להחזירם;
)1 )מוצרי מזון;
)0 )תרופות ותוספי תזונה;
)6 )טובין פסידים;
)3 )מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-0880;
)9 )טובין הניתנים להחלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם
המקורית;
)8 )הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים;
)02 )גז, כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה(, התשמ"ט-0898;
)00 )תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-222,7 שקלים חדשים, למעט שעונים;
אופן החזרת התמורה
דמי ביטול
הגבלת זכות הביטול
תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א-0202
נוסח מלא ומעודכן

nevo).doc ( עסקה ביטול תקנות\C:\Documents and Settings\liatk\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LIUK2NXP
)00 )שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות

)א( טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה
אחרת )להלן – טיסת המשך(;
)ב( חבילת נופש מחוץ לישראל, למעט טיסה מחוץ לישראל ואליה, שאינה
טיסת המשך;
ובלבד שהעוסק גילה לצרכן, בטרם ההתקשרות את תנאי ביטול העסקה של נותן
השירות מחוץ לישראל; נטל ההוכחה לעניין פסקה זו מוטל על העוסק; בפסקה זו –
"מחוץ לישראל" – למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-0830;
"נסיעה" – טיסה, שיט, טיול מאורגן וכיוצא באלה ובשיט, למעט הובלת טובין.
(ב) ביקש הצרכן כי טובין שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד
העסקה, לא תחול זכות הביטול אם ביקש הצרכן לבטל את העסקה לאחר מועד ההספקה.
(ג) נעשתה עסקה ושולמה התמורה בידי הצרכן בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי
נטען, לא תחול זכות הביטול על עסקה זו.
7 .תחילתן של תקנות אלה 7 חודשים מיום פרסומן.
8( .א) תקנות אלה יחולו גם על טובין ושירותים שניתנו לצרכן במתנה ממי שאינו העוסק
(בתקנה זו – המתנה), ובלבד שהצרכן הציג לעוסק פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם
העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
(ב) שולמה המתנה במזומן, תהיה החזרת התמורה במזומן או בשיק מזומן; שולמה
המתנה בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה במזומן או בשיק מזומן בתוך
חמישה ימי עסקים ואם לא נפרע, החזרת התמורה תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע;
שולמה המתנה בכרטיס אשראי, החזרת התמורה תהיה במזומן ובלבד שחשבון הצרכן רוכש
המתנה, חויב; בתקנה זו "טובין" – לרבות שובר מתנה ולמעט תווי קנייה.
9 .בתקופה שעד יום י"ט בטבת התשע"ג (0 בינואר 0207 )יראו כאילו על אף האמור בתקנה
0(7 ,)לעניין פרט )9 )בתוספת, צרכן רשאי לבטל הסכם לרכישת שירות המנוי בפרט האמור בתוך
01 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 09 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם
למועד תחילת השירות.
תוספת
(תקנה 0)
(0 )ריהוט;
(0 )ציוד לבית ולגן, ולמעט כלי אוכל לא ארוזים;
(7 )מכשיר חשמלי ומכשיר אלקטרוני לרבות ציוד קצה כהגדרתו בחוק התקשורת )בזק
ושידורים(, התשמ"ב-0890( להלן – חוק התקשורת(;
(1 )טובין, הארוז באריזתו המקורית ובלבד שאריזתו לא נפתחה על ידי הצרכן;
(0 )טובין שהזמין הצרכן וטרם סופק לו, אף אם בגלל שאזל מהמלאי ויש צורך לייצרו או
להזמינו ובלבד שהייצור או ההזמנה אינם לפי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן;
(6 )מטהר מים ומיתקן למים מינרליים;
(3 )ביגוד והנעלה;
(9 )שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי למעט אם הם מתבצעים במלואם מחוץ לישראל
כאמור בתקנה 6(א()00 ;)בפסקה זו, "מחוץ לישראל" ו"נסיעה" – כהגדרתם בתקנה
;(00()א)6
(8 )חוגים וקורסים למעט קורס כהגדרתו בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-
;0229
(02 )שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה, לרבות טיפולי הסרת שיער;
תחילה
תחולה
הוראת שעה
תק' תשע"ב-2111
תק' תשע"ב-2111
תק' תשע"ב-2111
תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-0202
נוסח מלא ומעודכן

nevo).doc ) עסקה ביטול תקנות\C:\Documents and Settings\liatk\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LIUK2NXP
(00 )עסקת נופש ארוך טווח; בפרט זה, "עסקת נופש ארוך טווח" – עסקה הנמשכת על פני
תקופה העולה על שנה, שבה צרכן, תמורת תשלום, מקבל בעיקר את הזכות לקבל הנחות
או הטבות בקשר ללינה, נוסף על השירותים האחרים, כגון נסיעה או בלעדיהם;
(00 )חברות או מנוי במועדון הנחות;
(07 )שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון כללי או רישיון כללי ייחודי למתן שירותי בזק פנים-
ארציים נייחים, כהגדרתם בחוק התקשורת;
(01 )שירותים הניתנים על דיי בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית,
כמשמעותם בסעיף 1(א0 )לחוק התקשורת;
(00 )שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון מיוחד או היתר כללי למתן שירותי גישה לאינטרנט,
שניתן לפי סעיף 1 ו-1א0 לחוק התקשורת;
(06 )שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון לשידורי כהגדרתו בחוק התקשורת;
(03 )חברות או מינוי במועדון כושר או מועדון בריאות(ספא);
(09 )חברות או מינוי במועדון היכרות ושידוכים;
(08 )מינוי להגרלות והימורים;
(02 )טובין ושירותים הנמכרים במסגרת אירוע הצגה; בפסקה זו, "אירוע הצגה" – אירוע שבו
העוסק מזמין צרכנים, לרבות באמצעי פיתוי כגון מתנה וזכייה, כדי להציג טובין או
שירותים שהוא מעוניין למכור;
(00 )רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה שהוא רכב חדש שנרכש מיבואן;
(00 )תכשיט שהמחיר ששולם בעדו אינו עולה על 222,7 שקלים חדשים;
(07 )שעונים.
י"ג באלול התש"ע (07 באוגוסט 0202 )בנימין פואד( בן א))

תקנון אתר

1. כללי
א. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט “תמונטיב”, המשמש בנוסף כחנות וירטואלית (להלן: “האתר”). מפעילת האתר ובעלת הזכויות באתר, הינה אודל לביא . המפעילה מאשרת גישה וביצוע פעולות באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”).
ב. הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יהיה להן משקל מכריע לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה ו/או בכל חלק אחר באתר, השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון ו/או באתר שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).
ג. אנא הקפד לקרוא בעיון וכן להתעדכן בתנאי השימוש בתקנון זה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין המפעילה לכל דבר ועניין.
ד. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את הוראות תקנון זה ואת תנאי השימוש באתר, מעת לעת.
ה. עצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כל המבצע פעולה באתר (לרבות פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר), מאשר ומצהיר בכך, כי הוא קרא בעיון תקנון זה; הבין את תנאיו; קיבל על עצמו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו, במישרין או בעקיפין כלפי המפעילה ו/או כלפי מי מטעמה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המפעילה (ככל שיבוצעו) על-פי תקנון זה ותנאי שימוש אלה. בכל מקרה, וגם אם לא קרא בפועל תקנון זה, מסכים בזאת כל משתמש כי תנאי תקנון זה יחולו עליו, ובפרט סעיף זה.
ו. לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, או ארגון, העושה שימוש כלשהו באתר, לרבות ביצוע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להן: (א) הוא כשיר לפי דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) הוא בגיר שמלאו לו 18 שנים; (ג) הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי מוכר ותקף; (ד) הוא בעל תיבת דואר אלקטרונית פעילה ברשת האינטרנט.
במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס – הינך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוס החוקי שלך בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין בכדי לוודא שפעילות כאמור מתבצעת על-פי תנאי השימוש המוגדרים בתקנון זה.

2. אחריות, אבטחה ופרטיות
א. המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין המפעילה אחראית לכל מידע אשר יועלה על-ידי משתמשים חיצוניים.
ב. המפעילה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד שלישי, שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
ג. בכל מקרה לא תישא המפעילה באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט/ים הנרכש/ים וכן לא תישא בכל נזק שאינו ישיר ו/או שהינו תוצאתי.
ד. משתמש אשר ימסור את פרטיו באתר לצורך שימוש באתר, עושה זאת על-פי שיקול דעתו ורצונו החופשי ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חובה כלשהי על המפעילה.
ה. המפעילה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המפעילה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מובהר כי המפעילה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. על-כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי המפעילה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כך.
ו. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, וכיוצ”ב, אירועים שאינם תלויים במפעילה ו/או מי מטעמה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, לרבות גם אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
ז. מובהר, כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר, אינם נשמרים כלל במערכת המפעילה מאחר והמפעילה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.
ח. המפעילה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על-מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע בעניין המשתמש המוזן לאתר. המפעילה רשאית לשלוח למשתמש דיוורים אחרי שנתן הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה לרשימת התפוצה או בכל דרך אחרת.

3. מדיניות אספקת מוצרים
המפעילה עושה כל שביכולתה לספק עבור המשתמש את המשלוח בהקדם האפשרי.
במידה והמוצרים שהמשתמש הזמין נמצאים ברשותה, היא מוציאה את החבילה תוך 7 ימי עסקים.
במידה ואחד מהמוצרים שהוזמן חסר במלאי, המפעילה תיצור קשר עם המזמין לתיאום המשך הטיפול בהזמנה או לביטולה.

להלן אפשרויות משלוח:
1. איסוף עצמי-ללא תשלום.
איסוף עצמי:חנות המפעל – רש"י 51 ירושלים, בתאום מראש

לתיאום מועד האיסוף צרו קשר בטלפון:
050-3816520 (בימים א’-ה’ בין השעות 10:00 ל-18:00.)2. 

3. משלוח עד הבית – 40 ₪ . מגיע לרוב הישובים בארץ לפי נקודות חלוקה של דואר שליחים. לא ניתן יהיה לשלוח מוצר למקום שאינו מקבל שירות על ידי דואר ישראל.

4. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים
בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ולתקנות שהותקנו מכוחו, לא תאפשר החזרת מוצר שניתן להקלטה, לשעתוק או לשכפול.

המפעילה מאפשרת החזרת מוצרים תוך קבלת החזר כספי בתנאים שיפורטו להלן:
המוצר הוחזר בתוך 14 ימים מיום קבלתו, ללא פגע ומבלי שנעשה בו שימוש, באריזתו המקורית שלא נפתחה וכן הוצגה הוכחה לרכישתו (חשבונית, קבלה, או הוכחה אחרת לעצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי תשלום).

בעת ביטול העסקה על ידי הלקוח, המוצר יוחזר אלינו על חשבון הלקוח, ובניכוי של דמי ביטול שלא יעלה על 5% ולכל היותר 100 ₪, ובתוספת דמי עמלת חברת האשראי, אם ונגבתה מהמפעילה

בעת ביטול עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר שסופק לבין המוצר שהוזמן, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מיום החזרת המוצר אלינו באותו אופן בו בוצע התשלום, ולא יגבו דמי ביטול מהלקוח. המוצר יוחזר אלינו בדרך שנבחר ועל חשבוננו.

לקוח שציין כתובת מגורים שגויה או לא מדויקת ולכן המשלוח הוחזר אלינו על-ידי דואר ישראל יחויב בדמי משלוח בעת ביצוע המשלוח שנית. כמו כן לקוח שלא אסף את המשלוח והוא הוחזר אל המפעילה על-ידי דואר ישראל יחויב בדמי משלוח בעת ביצוע המשלוח שנית.
במקרה של מכירות מיוחדות ומבצעים, מדיניות החלפת מוצרים תהיה בהתאם לתקנון המכירה המיוחדת או המבצע המצוי אצל המפעילה.

נשמח לעמוד לשירותך